Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder pensionverblijf, trimbeurt en op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Dog Center Sierrade, hierna te noemen Sierrade en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Pension/trimsalon

 1. Na reservering voor het pension/trimsalon dient de  toegestuurde factuur binnen veertien dagen te zijn betaald, of indien de tijd tussen reserveren en aankomst korter is dan veertien dagen, voordat de hond wordt gebracht.
 2. Een reservering wordt definitief geaccepteerd na betaling van de factuur.
 3. Indien een factuur niet op tijd betaald is en ook na een herinnering niet wordt betaald (waarbij zeven dagen extra de tijd wordt gegeven tot betaling over te gaan), wordt de overeenkomst door Sierrade ontbonden.  Een creditfactuur zal worden verstuurd.
 4. Bij annulering door de consument gelden voor deze de volgende betalingsverplichtingen:
  – Annulering 8 weken of langer vóór het ingaan van de overeenkomst: 0% van het bedrag van de factuur
  – Annulering tot 4-8 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 50% van het bedrag van de factuur
  – Annulering tot 2-4 weken vóór het ingaan van de overeenkomst:75% van het bedrag van de factuur
  – Annulering 0-2 weken vóór het ingaan van de overeenkomst: 100% van het bedrag van de factuur
 5. Indien bij gebruik van een strippenkaart niet alle dagen bij een reservering worden gebruikt, kunnen deze bij een volgend bezoek worden gebruikt.
 6. Een strippenkaart kan niet worden geretourneerd en is niet overdraagbaar op andere personen met een hond.
 7. Pensionhonden dienen volledig te zijn ingeënt, maximaal elf maanden voor de plaatsing in het pension. Enting tegen kennelhoest is verplicht, bij voorkeur de neusenting. Indien een hond niet op tijd of onvoldoende is ingeënt kan Sierrade de hond weigeren of op kosten van de eigenaar laten enten.
 8. Geldige titerbepalingen worden geaccepteerd.
 9. Pensionhonden dienen vrij te zijn van uitwendige parasieten zoals vlooien en mijten. Tevens dienen zij door een speciaal daarvoor gebruikelijk product te worden beschermd tegen uitwendige parasieten gedurende het verblijf bij Dog Center Sierrade.
 10. Dogcenter Sierrade draagt zorg voor het huisvesten van de pensionhonden in de juiste groep en zorgt voor de pensionhonden zoals een goed pensionhouder dat betaamt. Hiertoe is alle informatie over de hond en diens gedrag noodzakelijk. Indien de eigenaar van de pensionhond informatie achterhoudt dan wel onjuiste informatie verstrekt over de pensionhond waardoor schade ontstaat, is het Dogcenter Sierrade niet aansprakelijk voor deze schade.
 11. Met in achtneming van de zorg die Dogcenter Sierrade voor de pensionhond zal uitvoeren, is Dogcenter Sierrade tevens niet aansprakelijk indien de pensionhond zich door eigen toedoen verwondt, uitwendig parasieten oploopt, overlijdt buiten handelen of nalaten van Dogcenter Sierrade of in geval van dekking van een loopse pensionhond.
 12. Indien een hond ziek wordt en een dierenarts moet worden geraadpleegd, zijn de kosten hiervan voor rekening voor de eigenaar van de hond. Tevens wordt een bedrag van 25,00 euro in rekening gebracht per bezoek aan de kliniek.
 13. Schade aan onze eigendommen, veroorzaakt door uw huisdier tijdens diens aanwezigheid in het pension, wordt op de eigenaar verhaald.
 14. Halen en brengen van honden geschiedt van maandag t/m zaterdag tussen 8.30-9.00 en 16.00-17.00 uur en op zondag tussen 16.30 en 17.00 uur.
 15. Indien de reservering na boeking, facturering en betaling wordt ingekort, vindt 25% restitutie  plaats (van de dagen die in mindering worden gebracht) indien deze melding langer dan veertien dagen voor aankomst plaatsvindt. Vindt deze melding plaats korter dan veertien dagen op de aankomstdag dan vindt geen restitutie plaats.
 16. Wordt tijdens het verblijf de hond eerder opgehaald dan gereserveerd, dan vindt geen restitutie plaats van de overige dagen.
 17. Wordt  de hond later opgehaald, dan wordt deze extra dag of dagen in rekening gebracht en moet het verschuldigde bedrag worden voldaan op de dag dat de hond gehaald wordt.
 18. Wordt de hond later gebracht en deze melding vindt plaats korter dan 14 dagen voor de aankomst, dan vindt geen restitutie plaats van de dagen waarvoor wel is gereserveerd, maar waarvan geen gebruik is gemaakt.
 19. De dag van brengen en halen wordt volledig doorberekend.
 20. Openingstijden maandag t/m zaterdag: 8.30 – 9.00 uur en 16.00 – 17.00 uur. Op zondag: 16.30- 17.00 uur.
  Gesloten op 1 januari (behalve de gasten met een Oud-en Nieuwarrangement), 1e Paasdag, 1e Pinksterdag en 1e Kerstdag.
  Op 2e Paasdag, 2 Pinksterdag, 2e Kerstdag en Hemelvaartsdag geopend van 16.30 – 17.00 uur.

Artikel 3 Kennel/fokkerij:

 • Pups worden  met een verkoopovereenkomst verkocht.
 • Dekkingen worden slechts gegeven indien een dekovereenkomst wordt gebruikt.
 • Artikel 4 Aansprakelijkheid
 • Indien Sierrade aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
 • Indien Sierrade aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sierrade beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Sierrade is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sierrade aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sierrade toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Sierrade is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sierrade of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 5                Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sierrade partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • De rechter in de vestigingsplaats van Sierrade is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sierrade het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.